NELIJEČENA PARADONTOZA MOŽE PROUZROKOVATI OZBILJNE BOLESTI

000001 17/07/2019 No Comments

NELIJEČENA PARADONTOZA MOŽE PROUZROKOVATI OZBILJNE BOLESTI

Prošli put sam pisala o početcima parodontne bolesti. Danas bih nastavila u tom tonu jer ako se zapusti, bolest može biti ozbiljna.

Ri­zič­ni fak­to­ri i sku­pi­ne za nas­ta­na­k pa­ro­don­tne bo­lesti su: gin­gi­vi­ti­s, nas­ljed­no­st, nea­dek­vat­na o­ral­na hi­gije­na, pu­še­nje, di­ja­be­te­s, sta­ro­st, i­mu­no­de­fi­ci­jen­tne bo­les­ti, lo­ša is­hra­na, hor­mo­nal­ne prom­je­ne, u­pot­re­ba dro­ga i­li lijeko­va. Ne znam jeste li čuli kako kom­pli­ka­ci­je ko­je nas­ta­ju ti­je­ko­m pa­ro­don­ti­ti­sa mo­gu do­ves­ti do gu­bit­ka zu­ba što je za očekivati, a­li to nije sve! Slušajte sad: komplikacije zapuštenog parodontitisa mogu dovesti do bo­les­ti ko­ro­nar­ni­h ar­te­rija, in­far­kta, sma­nje­ne te­ži­ne no­vo­ro­đen­ča­di i­li res­pi­ra­torni­h smet­nji.

Na­ve­de­ne kompli­ka­ci­je vr­lo vje­ro­jat­no zvu­če čud­no, a­li bak­te­ri­je ko­je se stva­ra­ju u pla­ku i uz­ro­ku­ju paro­don­ti­ti­s mo­gu u­ći u krvo­to­k i uz­ro­ko­va­ti pa­to­loš­ke prom­je­ne na dru­gi­m or­ga­nima. Di­jag­no­za paro­don­tne bo­les­ti re­la­tiv­no je jed­nostav­na. Vi sami možete biti pokretač odlaska stomatologu. Ne trebate čekati da boli. Dovoljno je da vidite kad perete zube da vam negdje krvari ili vam je sluznica malo promijenila boju na tamnije. Otiđite odmah svome stomatologu.

Doktor će vas pregledati i na osnovi o­pi­sa te­go­ba i kli­ničko­m preg­le­du o­ral­ne slu­zni­ce utvrditi dijagnozu.

Pogledati će da li pos­to­je na­ku­pi­ne plaka i ko­li­ko je oš­te­će­na sluzni­ca, od­nos­no ko­li­ko kr­va­ri. Ti­je­ko­m preg­le­da sto­ma­tolo­g će  ko­ris­ti­ti son­du ka­ko bi iz­mje­rio du­bi­nu “džepo­va” u­ko­li­ko pos­to­je. Li­je­če­nje paro­don­ti­ti­sa pro­vo­di se na ne­ko­li­ko na­čina, o­vis­no o sta­di­ju bo­les­ti.

Ci­lj te­ra­pi­je je da se de­talj­no o­čis­te svi zu­bi o­d bak­te­ri­ja pla­ka te da se nji­ho­vo toksično dje­lo­va­nje zaus­ta­vi. Pri te­ra­pi­ji se pr­vo uk­lanja­ju na­ku­pi­ne pla­ka ko­je je pot­reb­no os­tru­ga­ti posebni­m in­stru­men­ti­ma sa svi­h pov­r­ši­na zu­ba – is­po­d ra­zine zub­no­g me­sa, pre­ma vrhu ko­ri­je­na. U­ko­li­ko je potreb­no, mož­da sto­ma­to­lo­g od­lu­či pro­ves­ti i an­ti­biot­sku te­ra­pi­ju. Ta­ko­đe­r, te­ra­pi­ja je us­pješni­ja u­ko­li­ko je pot­po­mog­nuta bo­ljo­m o­ral­no­m hi­gi­je­no­m ko­ju pro­vo­di­te ko­d ku­će o ko­jo­j bi se tre­ba­li po­sav­je­tova­ti s li­ječni­ko­m.

Nije ništa strašno, ništa se ne bojte. Sve se radi pod lokalnom anestezijom i ništa ne boli. Najvažnije je da vi na kraju imate svoje zube i to zdrave.

 

Inga Vučković dr. med. dent.
https://www.stomatologija-vuckovic.hr

Oznake :