NJEGA ZUBIĆA KOD DJECE

000001 16.01.2020. No Comments

NJEGA ZUBIĆA KOD DJECE

Či­m se ro­di­mo po­či­nje bit­ka za zdrav­lje naši­h zu­bi. Pu­no fak­to­ra ut­je­če na raz­vo­j zubi i če­ljus­ti, a naj­važ­ni­ji su do­je­nje i u­po­ra­ba a­na­tom­ski­h du­da. Sto­ga je o­d ve­li­ke važ­nos­ti da se dje­cu doji što du­lje. Pr­vi zu­bi po­či­nju ras­ti iz­među čet­vr­to­g i šes­to­g mje­se­ca, a sve do dru­ge go­di­ne bi treba­lo iz­ras­ti svi­h 20 mli­ječ­ni­h zu­ba. Či­ni se ka­ko su ma­li zu­bi, ma­la briga, a ve­li­ki zu­bi, ve­li­ka bri­ga, no bri­ga o­ko zubi i od­r­ža­va­nje nji­ho­ve hi­gi­jene za­po­či­nje ve­ć iz­ras­ta­nje­m pr­vo­g zu­bi­ća. Be­bu ve­ć u to­j do­bi tre­ba na­vi­ka­va­ti na čiš­ćenje zu­bi. Za po­če­ta­k to mo­že bi­ti igra­nje s gu­me­ni­m čet­ki­ca­ma, a ro­di­te­lji mo­gu i s ga­zi­co­m počis­ti­ti ma­lo zu­be na ko­je se ja­ko br­zo na­ku­pe nas­la­ge hra­ne. Da­na­s pos­to­je vlaž­ne ma­rami­ce ko­je se ku­pu­ju u lje­kar­ni, a ko­ris­te se za čiš­će­nje zu­ba i us­ne šup­lji­ne. Ti­je­ko­m no­ći be­z bo­či­ce, ka­da je dje­te­tu iz­ras­tao pr­vi zu­b, ve­ć je vri­je­me […]

Pročitaj više

ZAŠTO TREBAMO TRANSFORMACIJU?

000001 02.01.2020. No Comments

ZAŠTO TREBAMO TRANSFORMACIJU?

U svijetu koji postaje stresniji, zagađeniji, uz ubrzanu tehnologiju, veliki je izazov održati zdravo i sretno tijelo i um. Yogi Bhajan koji je donio učenje Kundalini joge na Zapad 1968. rekao je da je ljudsko pravo biti zdrav i sretan. Vjerovao je da je Kundalini joga namijenjena ljudima koji se moraju nositi sa svakodnevnim izazovima i stresom. Pa kako graditi zdraviji i sretniji život? Prvo moramo raditi na stvaranju dublje svijesti o sebi i načinu na koji živimo svoj život. Kundalini joga je tehnologija koja nam daje plan da stvorimo zdraviji i sretniji život. Tempo života je postao ubrzaniji, stoga je ključno pronaći alate za svjesni razvoj mentalnog i meditativnog uma, kako bismo živjeli u stanju ravnoteže, smirenosti i intuicije. U različitim životnim aspektima u situacijama kad smo podložni stresu na našim podsvjesnim razinama kreiramo obrasce stanja koja nas blokiraju da se razvijamo i realiziramo na način na koji  želimo. […]

Pročitaj više

GLEDATI SVIJET OKO SEBE I VIDJETI ČOVJEKA

000001 28.12.2019. No Comments

GLEDATI SVIJET OKO SEBE I VIDJETI ČOVJEKA

Vrijeme Ne znam kako vama, ali meni je još jedna godina proletjela brzinom svjetlosti. Možda je pretenciozna ova usporedba, s obzirom na brzinu svjetlosti, ali je i vrijeme zamršena kategorija  koju nije lako dokučiti. Sveti je Augustin jednom kazao: “Što je, dakle, vrijeme? Dovoljno dobro znam što je to, pod uvjetom da me nitko ne pita; ali ako me tkogod upita što je vrijeme i pokušam objasniti – sigurno ću se osramotiti.” Susret Dok smo bili djeca, vrijeme je dugo „trajalo“, sjetimo se samo dugih ljetnih ferija, pa i zimskih; kad smo odrasli i suočili se s brojnim obvezama – sve se nekako promijenilo i svelo se na životni tijek koji nezaustavljivo teče i čini se kao da ga ništa na ovom svijetu ne može zaustaviti. Možda poneki sretni trenutak ili susret s dragim ljudima, taj divni i neponovljivi trenutak u vremenu, „kairos“, rekli bi stari Grci, daje nam privid […]

Pročitaj više

KAKO STRES UTJEČE NA NAŠE ZDRAVLJE?

000001 21.12.2019. No Comments

KAKO STRES UTJEČE NA NAŠE ZDRAVLJE?

Život bez stresa ne postoji, a veća količina stresa ozbiljno ugrožava zdravlje. Sve više psihologa upozorava nas kako većina ljudi s kojima rade pate od izravnih posljedica stresa, napetosti i nervoze u obliku tjeskobe, depresije, nesanice, pojačane konzumacije alkohola i slično. Priča o stresu počinje 1936. godine kad je jedan Mađar kravu bocnuo iglom u stražnjicu. Krava je bila šokirana. Zaključio je da krave, pa tako i ljudi na šok reagiraju stresom. Zgodna priča koja odlično ilustrira što vam se događa kad ste pod stresom. Srce vam tuče, znoje vam se dlanovi, osjećate bol u želucu. Na primjer kada ili ako brinete o plaći, otplati kredita, prekinuli ste dugogodišnju vezu, sumnjate u svoje mogućnosti, obeshrabreni ste, što tada osjećate? Osjećate se napeto i iscrpljeno, lako planete, smetaju vam gužva i buka – razmišljate kako preživjeti još jedan dan na poslu? U svakodnevnoj komunikaciji često čujem komentare tipa „pucam po šavovima“, […]

Pročitaj više